เครื่องเล่นไฮเดฟ (HD-Player)
เครื่องเล่นไฮเดฟ คือ เครื่องเล่นที่เปรียบเสมือนเครื่องเล่นดีวีดีหรือบลูเรย์ ที่ใช้เล่นไฟล์หนังที่เก็บไว้ในฮาร์ทดิสก์
แทนการใช้แผ่นดีวีดีหรือบลูเรย์ โดยสามารถเล่นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงและได้ภาพที่คมชัด

พัฒนาการของจาก VDO สู่ Hi-definition

HD Evolution

ที่มาของบลูเรย์ดิสก์สู่ไฮเดฟ

บลูเรย์ดิสก์เป็นแผ่นบันทึกข้อมูลออปติคอลดิสก์รูปแบบใหม่ ที่ใช้ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ 405 NM (Nanometer)
ที่มีความยาวคลื่นสั้นและความถึงสูง หรือช่วงแสงสีฟ้า (Blue-Violet) จึงทำให้เก็บข้อมูลได้มากกว่าวีซีดีและดีวีดีแบบ
เดิมที่ใช้คลื่นแสงสีแดง โดยแผ่นบลูเรย์สามารถเล่นข้อมูลได้มากถึง 20 ชั่วโมง ทำให้สามารถบรรจุไฟล์ที่มีความละเอียด
สูงถึง 1080P ภาพยนตร์ที่บรรจุในแผ่นบลูเรย์จึงมีความละเอียดและคมชัดกว่าดีวีดีถึง 5 เท่า แต่อย่างไรก็ตามการที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงทำให้แผ่นบลูเรย์มีต้นทุนที่สูงกว่าและราคาขายที่สูงมาก ทำให้ภาพยนตร์ในแผ่นบลูเรย์มีราคาสูงถึง
แผ่นละ 1000-3000 บาททีเดียว

ดังนั้นจึงทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเริ่มนำไฟล์จากแผ่นบลูเรย์มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนให้ดาวน์โหลดกันในอินเตอร์เน็ต
เพื่อความประหยัด โดยผ่านการแชร์และดาวน์โหลดด้วยโปรแกรมบิททอแรนท์ (Bit torrent) จึงทำให้ไฟล์ภาพยนตร์จาก
แผ่นบลูเรย์แพร่หลายและเป็นที่นิยมอย่างสูง กระนั้นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแม้ว่าจะมีความละเอียดคมชัดเท่าเทียมไฟล์บลูเรย์
แต่ก็สามารถนำมาเปิดชมได้เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งจอจากคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่สามารถรับภาพที่มีความ
ระเอียดสูงเท่าบลูเรย์ได้ ดังนั้นแม้ว่าตัวไฟล์จะมีความละเอียดสูงเท่าใด การเล่นไฟล์ผ่านคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถแสดง
ประสิทธิภาพของไฟล์ได้เท่าที่ควร

ดังนั้นจึงเกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาคือเครื่องเล่นไฮเดฟ (HD Player) ที่สามารเล่นไฟล์บลูเรย์ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใน
ฮาร์ทดิสก์และฉายภาพออกจากโทรทัศน์ได้ โดยความชัดของภาพจะได้เท่ากับความละเอียดของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
โดยเครื่องเล่นไฮเดฟนี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็นครื่องเล่นไฟล์จากฮาร์ทดิสก์เท่านั้น ไม่ได้ทำหน้าที่แปลงไฟล์ให้มีความ
ละเอียดขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งหมายความว่าหากโหลดไฟล์ความละเอียดเท่าดีวีดีก็จะได้ภาพคมชัดเท่าที่ดีวีดีทำได้ และหาก
โหลดไฟล์ความละเอียดเท่าบลูเรย์ก็จะได้ภาพคมชัดเท่าที่บลูเรย์ นอกจากนั้นความคมชัดของภาพยังขึ้นอยู่กับความ
สามารถของโทรทัศน์ โดยโทรทัศน์ที่มีความละเอียดของหลอดภาพถึง 1080P เช่น LCD, Plasma และ Full HD จะสามารถ
ฉายภาพจากไฟล์บลูเรย์ได้ชัดที่สุด


foot